zvuky ticha. 


V rámci tvorivého štipendia skúmam ticho, hudbu aj pohyb. Výskum prechádza procesom prežívania a poznávania plurality významov a skúseností ticha a hudby cez pohyb.

V konkrétnej téme sa venujem zdanlivo fundamentálnemu vzťahu pohyb - hudba, resp. tanec - hudba, ktorý v procese podlieha pozorovaniu a analýze, a následne je konfrontovaný tichom. 

Ticho, v prvotnom ponímaní ako opozitum k hudbe, však predstavuje tiež izoláciu vo vlastnom význame. Prináša novú skúsenosť vnímania a vytvára pomyselnú “zvukovú” stopu k pohybu. Ticho používam ako nástroj k počúvaniu a vyjadreniu bezprostredného tela, ktoré pozorne sleduje svoju motiváciu pre pohyb. Zámerom je skúmať to, čo nás k pohybu podnecuje, či už je to melódia, zvuk, každodenný úkon alebo myšlienka, a tým sa zameriavať na samotnú estetiku pohybu v kontexte súčasného tanca.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

work in progress, foto: Boris Vitázek Lucia Kupcová, Tatiana Takáčová, Viktória Revická, Dodo Kršek - participanti procesu